28 Kasım 2004 Pazar

İhale Yoluyla Sağlık Personeli Alımı Durduruldu

İhale Yoluyla Sağlık Personeli Alımı Durduruldu.
       657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 10.7.2003 tarihinde yapılan düzenleme ile ihale yoluyla sağlık personeli alımı yapılmaya başlanmıştı. Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılan ilgili tebliğin yürürlüğünün durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştır. Danıştay, söz konusu tebliğin yürürlüğünü durdurdu ve 657 sayılı Kanuna eklenen 
maddenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle ayrıca Anayasa Mahkemesine başvurdu.
       Danıştay, "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli" Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ı düzenleyen Sağlık Bakanlığı tebliğinin yürütmesini durdurdu. Danıştay, tebliğin dayanağı olan Devlet Memurları Kanununun ilgili hükmünün iptali istemiyle ayrıca Anayasa Mahkemesine başvurma kararı 
aldı.
       Türk Tabipler Birliği, 5 mayıs 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Tebliğinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Davada, söz konusu işlemin dayanağı olan Devlet Memurları Kanununun ilgili hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi. Tebliğ, lüzumu halinde Kamu İhale Kanunu kapsamında alımı yapılacak olan sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığına tanınan taktir yetkisi bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla satın alınma yoluyla gördürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan savunma aldıktan sonra 5 ve 10. Daire ortak heyetle toplanarak yürütmenin durdurulması istemini karara bağladı. Heyet, söz konusu tebliğin yürütmesini oybirliği ile durdurdu. Tebliğin dayanağı olan 4924 sayılı yasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesine eklenen bendin Anayasa'ya aykırılık iddiasını da ciddi bulan mahkeme heyeti, bu hükmün Anayasa'nın "hukuk devleti" ilkesini içeren 2. ve "kamu hizmetlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceğini" düzenleyen 128. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle, iptali istemiyle Anayasa mahkemesine götürme kararı verdi.
       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı" başlığını taşıyan 36. maddesine 4924 sayılı yasa ile eklenen ve iptali istenen bent şöyle: "Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir."